Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1188 2ea3 500
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaasiunka2991 asiunka2991
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaughrrr ughrrr
Reposted fromshakeme shakeme viakabliukai kabliukai
8240 93d9 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialifeless lifeless
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaprimordium primordium
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
7062 3422 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianoticeable noticeable
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1851 e85c
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viakabliukai kabliukai
1175 87a5 500
Reposted fromposzum poszum vialifeless lifeless
2293 4c10
Reposted frommartynkowa martynkowa viasoundaddicted soundaddicted
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viakotfica kotfica
0559 e79b 500
Reposted fromverronique verronique viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl